Tarief zalen


Offertes op aanvraag zijn ook mogelijk. We werken pakketten op maat uit. 

We staan ook open voor verhuring op regelmatige basis. 

Alle onderstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW.  


TIP: Bekijk je dit op een GSM? Scroll naar rechts voor alle tarieven. 


 • alle tarieven zijn prijzen per dag
 • verhuring per dag van 9u tot 3u
 • 50% voorschot en 50% saldo voor verhuring op een datum die binnen de maand na de reservatie valt 
 • 70% voorschot en 30% saldo voor verhuring voor een datum die later dan een maand na de reservatie valt
 • waarborg: €300, wordt teruggestort binnen de 14 dagen na de verhuring
 • bij ingebruikname van de locatie is alles betaald

Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met USUS GCV (verhuurder). 


De maximale zaalcapactiteit. 

 • Grote Felix staand 90 personen, zittend 50 personen
 • Kleine Felix staand 50 personen, zittend 30 personen
 • In het totaal is het maximaal aantal personen voor beide zalen samen 99 personen. 

Het is de huurder niet toegestaan de maximale capactiteit te overschrijden. 


Datum & soort activiteit

De verhuurder verhuurt de gewenste ruimte indien deze op de aangegeven datum ter beschikking is ten behoeve van het door der huurder te organiseren evenement.

De huurder verklaart de vermelde ruimte op de aangegeven datum in huur te aanvaarden tegen de in de huurovereenkomst vermelde huurbedragen.

Overschrijding van de huurperiode is uitsluitend mogelijk na toestemming van de verhuurder. Voor deze extra tijd is aanvullende huur verschuldigd.


De huurder is verplicht de activiteit waarvoor de locatie gehuurd wordt te omschrijven en zich hieraan te houden.

Het is de huurder verboden het verhuurde met alles wat erbij hoort zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan op welke wijze dan ook. In het geval dat de verhuurder er wel toestemming voor geeft blijft de huurder jegens de verhuurder volledig aansprakelijk. 


Gebruik

De huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen, alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur en de voorschriften van de overheid. De huurder neemt de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen die door de verhuurder worden geven in het belang van een behoorlijk gebruik van de locatie in acht te nemen. Het verhuurde gebouw is rookvrij. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimte. 


Betalingen

Alle door de verhuurder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de verhuurder als hij in het bezit is van de door de huurder getekende huurovereenkomst en dat zowel het voorschot en de waarborg is voldaan. 


De huurder is verplicht het restant van de huurprijs voor aanvang van de activiteit te voldoen. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten zal de verhuurder de wettelijke rente in rekening brengen. 


De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele te maken kosten in het kader van de overeenkomt, zoals verzend- en administratiekosten. 


 • 50% voorschot en 50% saldo voor verhuring op een datum die binnen de maand na de reservatie valt 
 • 70% voorschot en 30% saldo voor verhuring voor een datum die later dan een maand na de reservatie valt


De borg wordt terugbetaald binnen de 14 dagen na de beïindiging van de huurovereenkomst, na eventuele verrekeningen en het voldoen van alle verplichtingen. 


Annulering

Indien de huurder een bevestigde reservatie wil annuleren, gelden volgende annuleringskosten: 


 • annulering tot minder dan twee weken voor de aanvang van de huurdatum: 100% van de huurprijs
 • annulering tussen twee weken en een maand voor de aanvang van de huurdatum: 50% van de huurprijs
 • annulering meer dan een maand voor de aanvang van de huurdatum: 15% van de huurprijs


Annulering kan alleen gebeuren per mail met bevestiging van ontvangst van de verhuurder. 


Wanneer de huur niet mogelijk is door overmacht, vb brand of oproer, wordt de huurovereenkomst door beide partijen als nietig beschouwd en wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding. 


Ontbinding door de verhuurder

Het per direct ontbinden van de huurovereenkomst van de zijde van de verhuurder is mogelijk indien er sprake is van: 

het niet nakomen van de verplichtingen van de huurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst

het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door de huurder aan de verhuurder

ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare order of het veroorzaken van overlast door de huurder of gebruikers


Aansprakelijkheid

De verhuurder is jegens de huurder niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van in het gehuurde aanwezige zaken van de huurder of derden. 


De huurder is zonder enig voorbehoud jegens de verhuurder gedurende de gehele huur van de overeenkomst aansprakelijk voor alle schade en verliezen toegebracht aan het gehuurde de overige door de huurder gebruikte ruimtes en in het algemeen aan het gebouw en zijn inventaris. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle vromen van schade toegebracht door personen die door de huurder in het gebouw zijn toegelaten, zoals ook leveranciers, dienstverleners, gasten of medewerkers of personen die zich om welke reden ook in de locatie hebben bevonden.


Al hetgeen dat door of vanwege de huurder in de locatie werd gebracht, bevindt zich daar voor het risico van de huurder en dien onmiddellijk na afloop van de actitiviteit te worden verwijderd. Op de verhuurder rust geen enkele verplichting tot het verzekeren of bewaken daarvan. Voldoet de huurder niet aan de verplichting om de goederen te verwijderen, is het de verhuurder gerechtigd deze goederen op kosten van de huurder uit het gebouw te (doen) verwijderen. 


De huurder verklaart dat door het aangaan van de huurovereenkomst en door diens wijze van gebruik van de locatie geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt.Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen verbonden kosten zoals auteursrechten zijn voor de rekening van de huurder. 


Techniek & decoratie

Tijdelijke extra aansluiting voor communicatie en/of energievoorzieingen mogen slechts worden aangebracht na toestemming van de verhuurder. 


Aankleding van de ruimtes of veranderingen in de inrichting van de locatie dienen tijdig te worden aangevraagd en kunnen alleen onder toezicht of met de goedkeuring van de verhuurder worden aangebracht. 


De huurder is verantwoordelijk dat de brandweervoorschriften niet worden overtreden. Gebruik van punaises en tape is niet toegelaten op de muren en plafonds.


Decoraties dienen altijd brandvrij te zijn en na afloop van de activiteit worden verwijderd. 


Voor het ophangen van banieren dien de verhuurder twee weken op voorhand te woren ingelicht en is het de taak van de huurder om dit tijdig aan te geven bij de daarvoor bevoegde stadsdienst van Oostende. De taksen hierop zijn ten laste van de huurder. 


Opslag

Opslag van goederen door de huurder dient altijd in overleg te gebeuren met de verhuurder en tot het hoogst noodzakelijke beperkt blijven en kan door de verhuurder opgezegd worden zonder gevolgen voor het overige deel van de overeenkomst. 


Vergunningen

De huurder is verplicht te zorgen voor de vereiste vergunningen en/of ontheffingen voor de overeengekomen activiteiten. De gevolgen van een eventuele weigering of intrekking daarvan komen volledig voor de rekening van de huurder en kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding of nietverklaring van de huurovereenkomst of enige verdere actie tegen de verhuurder. 


Bezoekers

Bezoekers hebben uitsluitend op uitnodiging van de huurder toegang tot de geplande activiteit van de huurder. Het is voor de huurder en de bezoekers verboden andere ruimtes te betreden dan de ruimtes die gehuurd worden. 


Bepalingen van orde & bereikbaarheid met de auto

 • Voor, tijdens en na een verhuring dienen maatregelen te worden genomen die de verhuurder noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau. Een geluidsniveau van meer dan 80 decibel is niet toegestaan. 
 • De huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast. 
 • In de Madridstraat mag je enkel rijden om te laden en lossen tussen 6u en 10u30 en tussen 19u en 22u30. 
 • De verhuurder en door verhuurder aangewezen personen zijn gerechtigd de locatie te allen tijde te betreden. 
 • In het gehuurde zijn (huis-) dieren niet toegelaten. 
 • De huurder is verplicht de brandblusvoorzieningen bereikbaar te houden en de vluchtwegen altijd vrij te houden. 
 • Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hier niet aan, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en is de huurder aansprakelijk voor de schade.